XEM CHI TIẾT CÂU LẠC BỘ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Ngày đăng: 01/03/2016 22:5:55

 

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

(DỰ THẢO)

                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Hà nội, ngày    tháng 01 năm 2015

  

 

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Chương I

THÔNG TIN CHUNG

Điều 1: Tên gọi, trực thuộc và nguyên tắc hoạt động

Tên gọi: Câu lạc bộ (CLB) bóng đá cán bộ giáo viên (CBGV) trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trực thuộc: Là tổ chức của cán bộ, giảng viên trường Đại học KTQD có niềm yêu thích và muốn tham gia hoạt động thể thao ở lĩnh vực bóng đá. CLB trực thuộc Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Bảo trợ hoạt động: CLB được bảo trợ hoạt động bởi Ban Giám hiệu, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường.

Nguyên tắc hoạt động: theo nguyên tắc dân chủ và trên tinh thần tự nguyện, tự giác của các thành viên. Hoạt động của CLB tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của Nhà trường và các đơn vị bảo trợ hoạt động.

Điều 2: Mục đích hoạt động

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng đá cho cán bộ, giảng viên Nhà trường.

- Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Trường.

- Góp phần quảng bá hình ảnh của đội ngũ CBGV và Nhà trường.

Điều 3: Nội dung hoạt động

- Luyện tập và sinh hoạt định kỳ môn thể thao đá bóng vào các buổi chiều từ 17h00 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại sân bóng đá của Trường;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu đá bóng với các đối tác;

- Tổ chức đội bóng đá CBGV đại diện cho Nhà trường tham các giải thi đấu bóng đá dưới hình ảnh của Nhà trường;

Chương II

THÀNH VIÊN

Điều 4: Tư cách thành viên

Cán bộ, giảng viên hiện đang công tác tại trường đều có đủ tư cách được đăng ký tham gia vào CLB.

Cán bộ, giảng viên có nguyện vọng cần viết đơn đăng ký tham gia, chấp hành đầy đủ các quy định của CLB.

Ban Chủ nhiệm(BCN) CLB sẽ xét đơn và công nhận tư cách thành viên.

Điều 5: Quyền và lợi ích của thành viên

- Được tham gia tất cả các hoạt động của CLB;

- Được lựa chọn tham gia vào đội bóng đá CBGV của Nhà trường tham gia các giải đấu dưới hình ảnh của Nhà trường;

- Được xét khen thưởng khi có thành tích xuất sắc theo đề nghị của BCN CLB và BCH Công đoàn trường;

- Được hưởng đầy đủ và bình đẳng các chế độ của CLB theo những quy định được CLB thống nhất;

- Được tự nguyện rút tư cách thành viên khi không còn nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt trong CLB.

Điều 6: Nghĩa cụ của thành viên

- Chấp hành đầy đủ các quy định cũng như sự phân công của BCN CLB;

- Tham gia sinh hoạt và đóng lệ phí thành viên đầy đủ, đúng thời hạn;

- Góp phần tích cực vào việc xây dựng CLB và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của CBGV và Nhà trường.

Điều 7: Kết nạp và rút tên thành viên

- CBGV có nguyện vọng tham gia cần viết đơn xin ra nhập CLB và đóng lệ phí tham gia CLB cho BCN CLB;

- Thành viên CLB khi không còn nguyện vọng tham gia cần viết đơn gửi BCN CLB xin thôi tư cách thành viên;

BCN CLB sẽ họp xét công nhận tư cách thành viên hoặc đồng ý cho thôi tư cách thành viên theo nguyên tắc quá bán (từ ½ thành viên đồng ý trở lên).

Chương III

TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH

Điều 8: Tổ chức của CLB

CLB được điều hành bởi Ban Chủ nhiệm

Đội bóng đá CBGV là đơn vị trực thuộc CLB, do BCN đội bóng lựa chọn ra để phục vụ cho các hoạt động thi đấu trong các giải hoặc giao hữu với đối tác.

Điều 9: Ban Chủ nhiệm CLB

Ban Chủ nhiệm CLB gồm 05 thành viên do Đại hội CLB bầu ra theo nhiệm kỳ 2,5 năm, gồm: Chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm phụ trách tổ chức, tài chính; Phó Chủ nhiệm phụ trách chuyên môn; và 02 ủy viên BCN.

Cơ cấu trong BCN CLB gồm: đại diện BCH Công đoàn trường, đại diện BCH Đoàn trường, đội Trưởng đội bóng và thành viên CLB.

BCN CLB hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, có trách nhiệm tổ chức hoạt động của CLB theo kế hoạch đề ra, vì sự phát triển của CLB và phong trào thể thao của Nhà trường.

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10: Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của CLB dựa trên nguyên tắc tự chủ tài chính, được huy động từ các nguồn:

- Lệ phí hàng năm của các thành viên đóng góp;

- Hỗ trợ kinh phí từ Nhà trường;

- Huy động từ các nguồn hỗ trợ khác;

- Đóng góp khác của các thành viên.

 

Điều 11: Lệ phí và các khoản đóng góp khác

- Lệ phí thành viên của CLB là: 200.000 đồng/năm;

- Phí tham gia CLB lần đầu là: 300.000 đồng/người (Chỉ thu đối với thành viên xin tham gia CLB sau thời điểm kiện toàn);

- Các khoản đóng góp để tổ chức và tham gia giao lưu khác của CLB: theo mức chi thực tế phát sinh và trên tổng số người tham gia hoạt động đó.

Điều 12: Quản lý và sử dụng kinh phí

- BCN CLB chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Được báo cáo tổng kết hàng năm.

- Kinh phí từ quỹ CLB được sử dụng cho các hoạt động thường xuyên của CLB. Các hoạt động phát sinh sẽ được BCN tính toán kinh phí và thông báo tới toàn thể thành viên CLB biết để thống nhất và đóng góp.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 13: Khen thưởng

Thành viên CLB có thành tích xuất sắc trong hoạt động, góp phần vào sự phát triển của CLB, phong trào thể thao của Nhà trường sẽ được BCN CLB xét khen thưởng và đề nghị Nhà trường khen thưởng.

Điều 14: Kỷ luật

Thành viên vi phạm quy định của CLB sẽ bị BCN xem xét kỷ luật với các mức độ và hình thức cụ thể từ phạt tiền đến xóa tư cách thành viên. Các hình thức và mức độ kỷ luật cụ thể do Ban Chủ nhiệm CLB đề ra và toàn thể CLB thống nhất trên nguyên tắc biểu quyết dân chủ với sự đồng ý của từ ½ số thành viên chính thức tham gia biểu quyết trở lên.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 15: Trách nhiệm thi hành

          Mọi thành viên của CLB có trách nhiệm thi hành nghiêm túc Điều lệ này;

          BCN CLB có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ, cập nhật các góp ý điều chỉnh để xin ý kiến Đại hội CLB chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp.

          Điều 16: Hiệu lực thi hành

          Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

          Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ do BCN đề nghị hoặc có ý kiến của từ ½ số thành viên chính thức trở lên, và phải được thông qua ý kiến của toàn thể thành viên chính thức của CLB với nguyên tắc dân chủ quá bán (hơn ½ số người đồng ý).

CÂU LẠC BỘ