XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TINH CÔNG ĐOÀN PHÍ QUÝ III/2015

Ngày đăng: 01/03/2016 23:29:4

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v tính công đoàn phí quý III/2015
Kính gửi: Công đoàn bộ phận

DoanPhiQuy3