XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Thông báo về việc thành lập Câu lạc bộ Tennis Cán bộ, Giảng viên, CNV ĐH KTQD

Ngày đăng: 01/03/2016 23:32:25

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:  46  /TB-CĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  19 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v thành lập Câu lạc bộ Tennis Cán bộ, Giảng viên, CNV  ĐH KTQD
Kính gửi: Công đoàn bộ phận

quyetdinhthongbaoclbtenis