XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CÔNG ĐOÀN PHÍ QUÝ IV/2015

Ngày đăng: 01/03/2016 23:34:9

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v tính công đoàn phí quý IV/2015
Kính gửi: Công đoàn bộ phận

DOAN PHI QUY 4