XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Ngày đăng: 13/06/2016 18:12:56

 

 

 Nội dung donwload tại: /Upload_Files_ThongKe_Admin/Files/Kehoachkhenthuong60n.doc


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 
 

 

 

 

Số: 25 TB/CĐT

Về việc thông báo kế hoạch tổ chức khen thưởng

 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Hà Nội, ngày  10   tháng 6  năm 2016

 

 

Kính gửi : Công đoàn các đơn vị trực thuộc trường

 

Thực hiện thông báo số 481/ĐHKTQD-TH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc “ Thông báo kế hoạch tổ chức khen thưởng nhân dịp 60 năm thành lập trường”, để tiến hành tổng kết, đánh giá những thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân trong quá trình công tác đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Công đoàn trường hướng dẫn kế hoạch thực hiện công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1956-2016) thực sự là động lực phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

- Tôn vinh, biểu dương những cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động phong trào công đoàn và phát triển Nhà trường.

             2. Đề nghị tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân: Hình thức này xét tặng cho đoàn viên công đoàn đang công tác tại trường có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác công đoàn đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

- 5 năm học liên tục (từ năm học 2010-2011 đến nay) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có ít nhất một lần được Hiệu trưởng tặng giấy khen ( hoặc Công đoàn cấp trên tặng bằng khen) về thành tích tham gia hoạt động phong trào.

- 5 năm học liên tục (từ năm học 2010-2011 đến nay) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có ít nhất 2 năm học (từ năm học 2010-2011 đến nay) đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc của Công đoàn Trường.

3. Tổ chức thực hiện: Công đoàn các đơn vị tổ chức họp bình xét, gửi biên bản họp và danh sách đề nghị tặng giấy khen của Hiệu trưởng (theo mẫu đính kèm) về Văn Phòng Công đoàn Trường trước17 giờ ngày 17/6/2016:

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng uỷ - Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu VPCĐ                                                                

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 Phạm Văn Hữu

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Đơn vị ...................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20..
 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

 

 Danh hiệu cá nhân:

 

TT

Họ tên

Số năm công tác

Thành tích Khen thưởng đã đạt được

(Nêu rõ thời gian nhận giấy khen, danh hiệu LĐTT, ĐVXS)

Số phiếu nhất trí

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

                                                                                    CHỦ TỊCH