XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016

Ngày đăng: 21/07/2016 11:17:50

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

---------------------------

Số:  33 /HD-CĐT

V/v hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày  21  tháng 07 năm 2016

Kính gửi:   Công đoàn Bộ phận trong toàn trường

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Ban chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 đối với các Công đoàn bộ phận, cụ thể như sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 (PL01-Đề cương báo cáo và PL02- Biểu số liệu đính kèm công văn).

Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15/8/2016

2. Đề xuất khen thưởng

- Đề xuất khen thưởng cá nhân và tập thể ở cấp công đoàn trường (tiêu chuẩn, chỉ tiêu và tiêu chí đính kèm công văn).

- Đề xuất công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2015-2016 và khen thưởng nữ cán bộ, viên chức và người lao động tiêu biểu cho phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2015-2016 (tiêu chuẩn, chỉ tiêu và tiêu chí đính kèm công văn).

Thời gian gửi đề xuất khen thưởng: trước ngày 15/8/2016

3. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết

Công đoàn trường dự kiến tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học vào tháng 9/2016.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện những nội dung nêu trên. Cần lưu ý khi tổng kết phải kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được; những ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện trong năm học 2016-2017 cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện)

- ĐU,BGH (để báo cáo)

- Lưu VPCĐ

 

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hữu Đồng

 

 

HỒ SƠ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016

 

1. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 theo đề cương tại PL01 và Biểu số liệu (2 Biểu) tại PL02

2. Bảng điểm tự đánh giá chất lượng và xếp loại hoạt động (theo Mẫu 01/KT_CĐT)

3. Trích Biên bản Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 liên quan đến nội dung đề nghị khen thưởng (theo Mẫu 02a,b/KT_CĐT).

4. Danh sách đề xuất Khen thưởng các cấp (Kèm theo mẫu 02a,b/KT_CĐT).

 

 

Các file đính kèm: