XEM CHI TIẾT VĂN BẢN MỚI

MẪU ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Ngày đăng: 01/03/2016 21:44:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Đơn vị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

Kính gửi: ……………………………………………………………

 

Tên tôi là:……………………………………………………………

Sinh ngày       tháng      năm

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………..

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép ………….cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày………..đến ngày…………………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ……...

Kính mong ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

Ý kiến của

 

 

 

 

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2015

 

                        Người làm đơn

 

 

                                                                                                      

 

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản:

Don xin nghi che do thai san