XEM CHI TIẾT VĂN BẢN MỚI

Đơn xin gia nhập công đoàn

Ngày đăng: 01/03/2016 21:47:16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày,……..tháng…..năm…….


ĐƠN XIN GIA NHẬP VÀO CÔNG ĐOÀN

 

 

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

Tôi tên: …………………………………………………………

Sinh ngày…………. Tháng……………..năm ………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………

Dân tộc: ………………………………… Tôn giáo: …………….

Trình độ học vấn:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………

 

Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu được học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bản thân tôi tán thành và tự nguyện xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Nay tôi đơn này xin gửi đến Ban chấp hành Công đoàn  cơ sở nhà trường đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Tôi xin hứa sau khi trở thành đoàn viên công đoàn tôi xẽ thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết của CĐCS, Công đoàn ngành giáo dục, đóng đoàn phí theo quy định. 
Trân trọng cảm ơn.                                               

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

File download:

Don xin gia nhap cong doan