NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Biểu mẫu văn bản

Biểu mẫu văn bản

Tìm kiếm:
# Thông tin văn bản
1

Đơn xin gia nhập công đoàn ( Xem chi tiết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày,……..tháng…..năm…….


ĐƠN XIN GIA NHẬP VÀO CÔNG ĐOÀN


Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG


Tôi tên: …………………………………………………………

Sinh ngày…………. Tháng……………..năm ………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………

Dân tộc: ………………………………… Tôn giáo: …………….

Trình độ học vấn:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………


Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu được học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bản thân tôi tán thành và tự nguyện xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Nay tôi đơn này xin gửi đến Ban chấp hành Công đoàn  cơ sở nhà trường đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Tôi xin hứa sau khi trở thành đoàn viên công đoàn tôi xẽ thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết của CĐCS, Công đoàn ngành giáo dục, đóng đoàn phí theo quy định. 
Trân trọng cảm ơn.


NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 Biểu mẫu văn bản    Tải về  (31.0KB)

2

Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản ( Xem chi tiết)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Đơn vị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN


Kính gửi: ……………………………………………………………


Tên tôi là:……………………………………………………………

Sinh ngày       tháng      năm

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………..

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép ………….cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày………..đến ngày…………………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ……...

Kính mong ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!


Ý kiến của

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2015
Người làm đơn

 Biểu mẫu văn bản    Tải về  (14.6KB)